Aktuelne informacije vezano za situaciju prouzrokovanu koronavirusom (COVID- 19)

U kontekstu novonastale situacije od opasnosti od koronavirusa (COVID- 19), većina drvoprerađivačkih preduzeća je bila prisiljena izmjeniti režim poslovanja usljed raznih ograničenja. Preduzeća članovi i saradnici Klastera DRVO suočeni su sa problemima oko prestanka ili smanjenja proizvodnje, otpremanja robe i naplaćivanja potraživanja.
Predložene su brojne mjere podrške poslodavcima i radnicima radi ublažavanja pojave korona virusa i njenog uticaja na privredu:
*izmirivanje obaveze po osnovu poreza i doprinosa na plate radnika u privredi za period važenja vanredne situacije za radnike koji nisu mogli raditi, po slovenačkom modelu-radnici na čekanju primaju 80% prosjeka plate isplaćene u posljednja tri mjeseca od čega Vlada snosi 40%(solidarno se nosi teret krize 40% Vlada, 40% poslodavac, 20% radnik).
*uvesti moratorij na plaćanje poreza i doprinosa za period trajanja vanredne situacije. Poreskim obveznicima obezbjediti da poreske obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa izmiri kroz reprogram u 24 rate;
*formirati Kompenzacioni fond Republike Srpske/Fond za saniranje posljedica korona virusa po privredu
*putem Garantnog fonda Republike Srpske obezbjediti garancije za plasman kredita poslodavcima, a sa ciljem obezbjeđivanja likvidnosti kompanija.
*smanjenje i odlaganje plaćanja poreza samostalnim preduzetnicima;
*izmirenje dugovanja fondova i javnih preduzeća prema poslodavcima.
Vlada Republike Srpske je od početka intervencije sa situacijom COVID 2019. donijela nekoliko mjera i odluka koje se tiču poslovanja privatnog sektora:
-poreski obveznici koji su pogođeni mjerama na sprečavanju širenja virusa korona mogu tražiti odgađanje plaćanja naknada za iskorištavanje opštekorisnih funkcija šume i protivpožarne naknade po godišnjem porastu prijave za 2019. godinu (po osnovu poreza na dobit) podnošenjem izjave PU,
– poreski obveznici koji su pogođeni mjerama na sprečavanju širenja virusa korona mogu tražiti odgađanje plaćanja obaveza po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu (po osnovu poreza na dohodak ) podnošenjem izjave PU,
-zaključak o neobračunavanju zateznih kamata od strane davaoca komunalnih usluga na račune za period mart, april, maj 2020.,
– zaključak o obavezi o donošenju tromjesečnog moratorija na otplatu glavnice i kamata sredstava plasiranih od strane Investiciono-razvojno banke Republike Srpske.